TÚI PA HÚT CHÂN KHÔNG - HÀNG CÓ SẴN

TÚI PA HÚT CHÂN KHÔNG (HÀNG CÓ SẴN)

Ứng dụng: đóng gói hút chân không thủy sản, hạt điều, đựng thạch nha đam, ....

Không in

Kích thước Đvt  Số lượng 
Túi PA không in - 12x30cm  túi                                7,400
Túi PA/PE trắng không in - 15x41cm  túi                                2,950
Túi PA không in - 13x31cm túi                                1,200
Túi PA không in 15x37cm  túi                              10,800
Túi PA SS trắng 16,5x31,5cm túi                                   600
Túi PA SSBK trắng 6,5x22cm túi                                4,800
Túi PA SS trắng 18x32cm túi                                   600
Túi PA không in 19,5x28,5cm túi                                2,100
Túi PA không in 28x28cm túi                                1,000
Túi PA không in 26x36cm túi                                   300
Túi PA không in đựng 25kg 50x84cm túi                                8,000
Túi PA không in - 41x30cm túi                                4,200
Túi PA không in - 41x30cm túi                                4,200
Túi PA trăng không in 16x32cm  túi                                4,950
Túi 3 biên PA không in 18x20cm KG                                   101
Túi PA không in - 19x26cm túi                                3,700
Túi PA không in -22,5x32,5cm túi                                2,000
Túi PA 19,5x25cm túi                                1,800
Túi PA trắng 21x42cm  túi                                1,800
Túi PA không in - 23,5x25,5cm  túi                                1,700
Túi PA không in - 15x23cm túi                              20,000
Túi PA không in 17x28cm túi                                3,300
Túi PA không in  - 19x26cm túi                                2,000
Túi PA không in - 16x38cm túi                              30,000